پروژه مسکونی مهر

 3965 بار دیده شده

  • طراحی و اجرای پروژه مسکونی مهر

  • نام کارفرما: آقای فروغی
  • موقعیت: اصفهان، خیابان جی، خیابان شهید رجایی
  • زیربنا: 4000 مترمربع (5 طبقه، 20 واحد)
  • زمان طراحی و اجرا: 1398